Podaj hasło
    

Subscription Orders

Subscription orders for all the magazines published in Poland available through the local press distributors or directly through the Foreign Trade Enterprise

CHZ ARS POLONA Spółka Akcyjna
03-933 Warszawa, ul. Obrońców 25, Poland

Our bankers:

BANK HANDLOWY S.A.  
10301016-00895017

 

Warunki prenumeraty
określone przez Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy ,,Ruch" SA

Prenumerata krajowa: wpłaty na prenumeratę przyjmują jednostki kolportażowe ,,RUCH" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania. Termin przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową do 5 każdego miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty; infolinia 0-804-200-600; www.ruch.com.pl

Prenumerata opłacana w złotówkach ze zleceniem wysyłki za granicę: informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela ,,RUCH" S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy, 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 31/33; tel. (22)5328-731 -- prenumerata płatna w walucie obcej; telefony (22)5328-816, (22)5328-734, (22)5328-819 -- prenumerata płatna w PLN; wpłaty w PLN na konto w banku PEKAO S.A. IV O/Warszawa, nr 68124010531111000004430494 lub w kasie Oddziału.

Dokonując wpłaty za prenumeratę w Banku czy też w Urzędzie Pocztowym, należy podać: nazwę naszej firmy, nazwę banku, numer konta, czytelny pełny adres odbiorcy za granicą, okres prenumeraty, rodzaj wysyłki (pocztą priorytetową czy ekonomiczną) oraz zamawiany tytuł.

Warunkiem rozpoczęcia wysyłki prenumeraty, jest dokonanie wpłaty na nasze konto.

Bieżące numery można nabyć w Naukowej Księgarni Wysyłkowej Domu Handlowego Nauki Sp. z o.o., tel. (22)628-76-14, e-mail: ksiegarnia@dhn.pl, czasopismakraj@dhn.pl.

Archiwalne numery można nabyć w siedzibie redakcji: Gmach Wydziału Inżynierii Lądowej PW, al. Armii Ludowej 16, p. 650, 00-637 Warszawa.

Kwartalnik JTAM można również zaprenumerować w: