Journal of Theoretical and
Applied Mechanics (JTAM)

Current issue: Vol 53 No. 1, 2015
Podaj hasło
    

Statut PTMTS  uchwalony na XXXV Zjeździe Delegatów, Jarnołtówek 2013, zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS i wpisany w KRS w Rejestrze Stowarzyszeń w dniu 2 października 2013 r.
Drukiem ukaże się w Biuletynie Informacyjnym PTMTS 2013.