Author Details

W., Preizek, Avicionnyj Issledobatel'skij i Ispytatel'nyj Institut, Praga, Chekhoclovakia