Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

29, 3-4, pp. 549-555, Warsaw 1991

Homogenization of inhomogeneous beam under a moving load

Sławomira Bytner, Barbara Gambin

Praca dotyczy asymptotycznych rozwiązań falowych dla ugięcia niejednorodnej belki powstałego pod wpływem obciążenia przyłożonego na pewnej długości i poruszającego się wzdłuż osi belki ze stałą prędkością. Belka spoczywa na lepkosrężystym podłożu. Dla belki o jednorodnej strukturze rozwiązanie tego zagadnienia jest znane. Niejednorodność materiałowa prowadzi do niestacjonarnego ruchu. Ponieważ w tym przypadku nie ma ścisłych rozwiązań zaproponowano 2-skalowe rozwinięcia asymptotyczne w celu aproksymacji funkcji ugięcia. Podano 2 przykłady, w których periodyczna strutura belki jest dana jako: 1. ''dyskretna'' - belka składa się z 2 różnych materiałów, 2. ''ciągła'' – niejednorodności są opisane przez ciągłe funkcje położenia.