Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

6, 1, pp. 93-110, Warsaw 1968

Układ o dwóch stopniach swobody jako „dynamiczny izolator” drgań

Bogusław Radziszewski, Andrzej Różycki
Zagadnienie drgań układu o dwu stopniach swobody było wielokrotnie rozpatrywane w literaturze, przy uwzględnieniu różnych wariantów wartości stałych parametrów układu. Jednakże w niektórych przypadkach przyjęcie do rozważań teoretycznych pierwszego modelu (rys. 1) okazuje się zbytnim uproszczeniem i w efekcie prowadzi do niezamierzonych i kłopotliwych konsekwencji w postaci niespełniania przez konstrukcję, obliczoną według tego modelu, stawianych jej wymagań. Konstruktor, umieszczając na elemencie nośnym podzespoły mechaniczne i elektryczne, przewody itp., nie jest w stanie określić w sposób analityczny dostatecznie dokładnie położenia środka masy. Możliwe jest to dopiero po wykonaniu prototypu — i to jedynie metodą doświadczalną — lecz wtedy względy konstrukcyjne nie pozwalają przeważnie na dokonanie takich zmian w rozmieszczeniu poszczególnych elementów aparatury, aby część urządzenia podparta sprężyście była wyważona, tj. miała środek masy w połowie odległości między punktami podparcia. Równocześnie różne podzespoły aparatury i ich elementy umieszczone na elemencie nośnym nie są prawie nigdy jednakowo wrażliwe na drgania, a z kolei nie wszystkie częstości wymuszenia oddziaływującego przez sprężyste łączniki na belkę, zakłócają pracę tych elementów w sposób istotny, tzn. nie wszystkie częstości są jednakowo dla ich pracy szkodliwe. Powstaje zatem pytanie — decydujące z punktu widzenia konstrukcyjnego — czy określony punkt belki doznaje pionowych przemieszczeń i jaką mają one wartość przy określonej częstości wymuszenia.

THE SYSTEM WITH TWO DEGREES OF FREEDOM AS A “DYNAMIC VIBRATOR ABSORBER”

Investigated is the behaviour of a mechanical system containing a rigid bearn with asymmetrically located central point of mass supported on two elastic springs with different rigidities. The system is kinematically extorted to vibrate by an external harmonic force. The amplitude of vibration is different for both supports. The location of the central point of rotation of the beam is analysed for various parameters of the system and frequency of extorting force.