Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

6, 1, pp. 33-42, Warsaw 1968

Obliczanie tarcz siatkowych przy wykorzystaniu przybliżonej teorii efektu brzegowego

Kazimierz Pustelnik, Czesław Woźniak
W pracy [1] zostały podane podstawowe równania tarcz o strukturze siatkowej. Celem poniższej pracy jest przedstawienie przykładu obliczeń tarczy siatkowej w oparciu o teorię asymptotyczną i przy wykorzystaniu efektu brzegowego oraz orientacyjna ocena numeryczna dokładności rozwiązania przybliżonego w zależności od gęstości siatki. Ponadto w pierwszym punkcie pracy zestawiono podstawowe równania teorii, korzystając z [2]. Należy zaznaczyć, że oparty na efekcie brzegowym przybliżony sposób obliczania tarcz siatkowych jest daleko prostszy niż przybliżony sposób obliczania płyt siatkowych, wykorzystujący analogiczny efekt zachodzący w płytach [3].

EDGE EFFECT IN DENSE LATTICE-TYPE DISC STRUCTURES

Basic equations of the lattice-type disc structures (such as plane gridworks, perforated plates etc.) were given in [1]. The paper presents an example of calculations of a lattice structure, based upon the asymptotic theory and the edge effect theory, and a rough numerical estimate of the achieve accuracy depending on the lattice density. It should be mentioned that the presented method applied to plane lattice-type discs is considerably simpler than the analogous method applied in [3] to the problem of bending of lattice-type plate structures.